Beheren van users en groups in linux (deel 2)

Nadat in de vorige blogpost “Beheren van users en groups in linux (deel 1)” het user gedeelte is besproken, is het nu tijd voor het group gedeelte. We bekijken de daarvoor beschikbare tools.

Beheren van groups

Toevoegen
Een group toevoegen gaat eenvoudig via groupadd:

sudo groupadd test

Voor meer informatie over groupadd, zie manpage groupadd

Verwijderen
Een group verwijderen gaat via groupdel:

sudo groupdel test

Voor meer informatie over groupdel, zie manpage groupdel

Aanpassen
Met groupmod kan een groep aangepast worden.

Zo is bijvoorbeeld de naam van de eerder gemaakte group test te hernoemen naar test_new:

sudo groupmod -n test test_new

Ook is het id van de group te wijzigen:

sudo groupmod -g ID test

Voor meer informatie over groupmod, zie manpage groupmod

Overzicht
Om te zien welke groups er aanwezig zijn op het systeem vallen we terug op de plain text file waarin de groups opgeslagen. De groups zijn opgeslagen in /etc/group.

Users en groups

Nieuwe user maken met een specifieke group
Om een nieuwe user gelijk toe te voegen aan een group gebruiken we de tool useradd. Voor het voorbeeld voegen we de user test_user toe aan de group test.

sudo useradd -G test test_user

Nieuwe user maken aan meerdere specifieke groups
Een user kan ook worden toegevoegd met meerdere groups in één keer. Dat doen we wederom met de tool useradd:

sudo useradd -G test,ftp test_user

Group van bestaande user wijzigen
Om de group van een bestaande user te wijzigen gebruiker we de usermod tool. In dit voorbeeld veranderen we de group van de user test_user naar de group test:

sudo usermod -G test test_user

(extra) Group aan bestaande user toekennen
Om een group aan een bestaande user te kennen moeten we de user aanpassen. Dat doen we met de usermod tool. In dit voorbeeld voegen we de group test toe aan de user test_user:

sudo usermod -a -G test test_user

Bekijken welke group(s) een user heeft
Bekijk in welke group de huidige user of opgegeven user zit:

groups test_user

Voor meer informatie over het aanpassen, wijzigen en verwijderen van users zie: Beheren van users en groups in linux (deel 1).

Nu bezit je de kennis over de basisfunctionaliteit oor het aanmaken, wijzigen, verwijderen en toekennen van groups.

Gerelateerde informatie